ประวัติบริษัท


บริษัท ที.แดนทอง อินเตอร์เทรด จำกัด ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2521 ภายใต้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.แดนทอง อินเตอร์ไพรส์ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกตลาดส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคในเขตอินโดจีน ต่อมา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2536 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ที.ดี.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านบาท และในวันที่ 15 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น บริษัท ที.แดนทอง อินเตอร์เทรด จำกัด มาจนถึงปัจจุบัน
gogoanime